Skip to main content

released June 5, 2018 

All tracks by TuGuaina 
except Chupar by Tu Guaina & Mi Guri

released June 5, 2018 

All tracks by TuGuaina 
except Chupar by Tu Guaina & Mi Guri

The Licking Compileishon

Tu Guaina


Folcore 091
  • Tu Guaina - Caracha del cielo
  • Tu Guaina - Vedette del interior
  • Tu Guaina - Cachonda
  • Tu Guaina - Tere de yuyo
  • Tu Guaina y Mi Guri - Chupar
  • Tu Guaina - Ojitos de cocodrilo
  • Tu Guaina - Acto fallido
  • Tu Guaina - David Carson